Skip to main content

Volume 16 (1961), 3

On the 40th Anniversary of the Communist Party of Czechoslovakia

(Original title: Víťazná cesta strany a rozvoj spoločenských vied)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 157-166.
File to download: PDF
(Original title: Komunistická strana — historický subjekt nového typu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 167-173.
File to download: PDF
(Original title: Štyridsať rokov bojov KSČ proti oportunizmu a revizionizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 174-185.
File to download: PDF
(Original title: Boj Kl. Gottwalda o vedecký svetonázor v období jeho činnosti na Slovensku)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 185-194.
File to download: PDF

Studies

(Original title: Marxizmus ako vedecká ideológia)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 195-204.
File to download: PDF
(Original title: Marxistická filozofia a umenie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 204-214.
File to download: PDF
(Original title: K otázke určenia predmetu súčasnej chémie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 214-222.
File to download: PDF

Communications

(Original title: Po celoštátnej konferencii o umeleckej kritike)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 223-227.
File to download: PDF
(Original title: K otázke predmetu marxistickej sociológie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 227-229.
File to download: PDF
(Original title: K otázke predmetu marxistickej sociológie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 227-229.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Učebnica tvorivého rozvíjania marxizmu-leninizmu a revolučnej politiky československej robotníckej triedy)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 233-238.
File to download: PDF

From Philosophical Life

(Original title: Diskusia o protirečení v myslení)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 239-240.
File to download: PDF
(Original title: Zo študentskej vedeckej konferencie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 240-241.
File to download: PDF

From Books and Journals

(Original title: Pozoruhodná práca o teórii socialistickej revolúcie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 242.
File to download: PDF
(Original title: Zaujímavo a presvedčivo proti náboženstvu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 242-243.
File to download: PDF
(Original title: O vývoji jazyka)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 243.
File to download: PDF
(Original title: Je osud človeka predmetom filozofie?)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 243-244.
File to download: PDF
(Original title: O pokrokových tradíciách antiky)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 244.
File to download: PDF
(Original title: Novodobé problémy sčítania obyvatelstva)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 244-245.
File to download: PDF
(Original title: Ako človek poznáva svet)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 245.
File to download: PDF
(Original title: Na uváženie, keď ide o morálku)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 245-246.
File to download: PDF
(Original title: Proti iracionalizmu v estetike)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 246.
File to download: PDF

Bibliographic Information

(Original title: Bibliografické informácie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 247-248.
File to download: PDF
(Original title: Návrh perspektívneho plánu redakcie filozofie SVPL na roky 1961 — 1965)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 249-252.
File to download: PDF