Skip to main content

Volume 34 (1979), 5

Papers

(Original title: Marxizmus-leninizmus a filozoficko-metodologická problematika súčasnej vedy (Z úvodného slova na sympóziu Marxizmus a pozitivizmus))
Filozofia, 34 (1979), 5, 497-500.
File to download: PDF
(Original title: Pozitivistický scientizmus v jeho tradičných a súčasných po­dobách)
Filozofia, 34 (1979), 5, 501-513.
File to download: PDF
(Original title: Dialektická jednota teórie a empírie)
Filozofia, 34 (1979), 5, 514-523.
File to download: PDF
(Original title: Vzťah pozitivistickej a marxistickej filozofie vedy)
Filozofia, 34 (1979), 5, 524-531.
File to download: PDF
(Original title: Pozitivizmus ako redukcionistická metodológia vedeckého poznania)
Filozofia, 34 (1979), 5, 532-536.
File to download: PDF
(Original title: K premenám pozitivistických tendencií v analytickej filozofii)
Filozofia, 34 (1979), 5, 537-544.
File to download: PDF
(Original title: Spôsob jestvovania jazyka v neopozitivistickej a marxis­tickej interpretácii)
Filozofia, 34 (1979), 5, 545-547.
File to download: PDF
(Original title: Pozitivizmus a operacionalizmus v psy­chológii)
Filozofia, 34 (1979), 5, 548-552.
File to download: PDF
(Original title: Problémy matematizácie a formalizácie v súčasnej vede)
Filozofia, 34 (1979), 5, 553-559.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické prúdy a problémy v súčasnej matematike)
Filozofia, 34 (1979), 5, 560-563.
File to download: PDF
(Original title: Kritika pozitivistických interpretácií kozmologických teórií)
Filozofia, 34 (1979), 5, 564-569.
File to download: PDF
(Original title: Problémy súčasných astronomických metód poznávania štruktúry vesmíru)
Filozofia, 34 (1979), 5, 570-575.
File to download: PDF
(Original title: Metodologické problémy teórie novej globálnej tektoniky a mož­né smery ďalšieho rozvoja geologického poznania)
Filozofia, 34 (1979), 5, 576-580.
File to download: PDF

From Scientific Life

(Original title: Marxizmus a pozitivizmus)
Filozofia, 34 (1979), 5, 588-591.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Marxistické filozofické myslenie vo Francúzsku)
Filozofia, 34 (1979), 5, 592-596.
File to download: PDF
(Original title: Historicky o estetických kategóriách)
Filozofia, 34 (1979), 5, 597-599.
File to download: PDF