Skočiť na hlavný obsah

Pokyny pre autorov

1. Práva a povinnosti autorov

O právach a povinnostiach autorov hovorí etický kódex.

2. Jazyk, formát a rozsah príspevkov

Filozofia uverejňuje príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Jazykové korektúry príspevkov v českom a anglickom jazyku si zabezpečujú sami autori.

Podrobné pokyny a odporúčania k formálnej úprave príspevkov nájdu autori v tomto dokumente.

Všetky príspevky musia byť vo formáte kompatibilnom s MS WORD, napísané v Times New Roman s riadkovaním 1,5. Pokiaľ má autor obavu, že sa text článku alebo jeho časť môže zobraziť v ďalšom zariadení inak ako zamýšľal, môže do redakcie časopisu Filozofia zaslať spolu s MS WORD dokumentom aj obsahovo zhodnú PDF verziu článku.

Filozofia len zriedka akceptuje príspevky, ktoré sa odchyľujú od požiadaviek na rozsah:

  • Hlavné state: 28 000 – 36 000 znakov vrátane medzier
  • Recenzné štúdie: 18 000 – 27 000 znakov vrátane medzier
  • Eseje: 18 000 – 21 600 znakov vrátane medzier
  • Diskusie – polemiky: 18 000 – 27 000 znakov vrátane medzier
  • Rozhovory: 12 000 – 18 000 znakov vrátane medzier
  • Knižné recenzie: 7 200 – 9 000 znakov vrátane medzier
  • Rôzne (Z vedeckého života, Rozhľady, Anotácie, …
     

3. Príprava rukopisu pred zaslaním do Filozofie

Titulný list autori zasielajú v samostatnom súbore.

Titulný list obsahuje názov článku, stručné resumé (abstrakt) v rozsahu 15 – 20 riadkov, údaje o autorovi (meno, priezvisko, afiliácia, grantová podpora, ORCID, e-mail, telefón).

Príspevky, ktoré autori zasielajú do redakcie, musia byť pripravené na anonymné posúdenie. Anonymný príspevok nemá obsahovať žiadne údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii autora. Autor príspevku môže odkazovať na svoje predchádzajúce diela, ale v takom prípade namiesto referencie uvedie iba slovo autor a tri bodky.

4. Súhlas s verejnou licenciou

Autori predložením článku do Filozofie súhlasia s tým, že ich práca bude licencovaná pod CC BY-NC 4.0. Autori udeľujú redaktorom a vydavateľom Filozofie oprávnenie uverejniť ich články v časopise a označiť Filozofiu ako pôvodné médium uverejnenia.

5. Kam zaslať príspevok

Autori môžu svoj príspevok poslať v elektronickej podobe na adresu filofilo@savba.sk.

Nevyžiadané príspevky vydavateľ nevracia.