Skočiť na hlavný obsah

Pokyny pre recenzentov

1. Práva a povinnosti recenzentov

O povinnostiach recenzentov a o konflikte záujmov hovorí Etický kódex časopisu Filozofia.

2. Recenzný formulár

Posudzovateľ môže stiahnuť formulár pre posudzovateľa tu. Formulár vyplní a odovzdá elektronicky, bez podpisu.
Recenzný formulár je štruktúrovaný dokument, ktorý pozostáva: 

 1. z otázok, na ktoré posudzovateľ odpovedá „áno“, „čiastočne“, alebo „nie“,
 2. z celkového hodnotenia (časť 2.1),
 3. z časti, v ktorých posudzovateľ uvádza dôvody pre svoje rozhodnutie, respektíve svoje odporúčania redakcii alebo autorovi (časť 2.2).
   

2.1 Celkové hodnotenie

Posudzovateľ v rámci celkového hodnotenia volí jednu z nasledujúcich možností:

 • Prijať
 • Vyžadujú sa drobné úpravy
 • Vyžadujú sa významné úpravy
 • Upraviť a predložit na nové posúdenie
 • Zamietnuť
   

2.2 Dôvody a odporúčania

Posudzovateľ v príspevku uvádza dôvody svojho rozhodnutia a svoje odporúčania autorovi a redakcii. Existuje súvislosť medzi kvalitou finálnej verzie príspevku a podrobnosťou, respektíve konkrétnosťou pripomienok a návrhov posudzovateľa. Vágne alebo nešpecifické komentáre a odporúčania nechávajú autorovi príliš veľký priestor na vykonanie zmien. Potom nemožno hovoriť o cielenom usmernení autora podľa relatívne jednoznačnej predstavy posudzovateľa o verzii článku, ktorý by svojou úrovňou spĺňal kritériá publikovateľnosti na stránkach Filozofie; redakcia v takom prípade len ťažko overí, či sa autor odporúčaniami posudzovateľa riadi alebo nie.