Skip to main content

Publication Details

Application of the Basic Laws of Dialectical Materialism to the Investigation of Some Material Transformations

(Original title: Aplikácia základných zákonov dialektického materializmu na skúmanie niektorých materiálnych premien)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 314-321.
Type of work: Communications
Publication language: Slovak
File to download: PDF