Skip to main content

Volume 45 (1990), 5

Texts

(Original title: Panstvo a poroba)
Filozofia, 45 (1990), 5, 600-610.
File to download: PDF
(Original title: Ideológia ako hermeneutický pojem)
Filozofia, 45 (1990), 5, 610-619.
File to download: PDF